Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt die het voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Voordelen en diensten : https://www.corseboutique.fr/ beschikbaar stelt aan haar klanten:

Inhoud: Alle elementen die de informatie op de Site vormen, met name teksten - afbeeldingen - video's.

Klantinformatie : Hierna wordt verwezen naar "Informatie(s)" die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die kunnen worden gehouden door https://www.corseboutique.fr/ voor het beheer van uw account, klantenrelatiebeheer en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker : Internetgebruiker die verbinding maakt, met behulp van de bovengenoemde site.

Persoonlijke gegevens : "Informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of niet, de identificatie van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing is mogelijk maakt" (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "gegevensverwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd in de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website https://www.corseboutique.fr/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering en het toezicht:

Eigenaar: SARL TOON Aandelenkapitaal van 7622,45€ BTW-nummer: FR59394926430 - LOT LES CHENES VERTS 20250 CORTE

Hoofd publicatie : M. VERDURI - contact@corseboutique.fr (De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijke of rechtspersoon).

Ontwikkeling / SEO : Dino Menicucci - contact@dino-menicucci.fr

Hosting : PlanetHoster - 4416 Louis-B.-Mayer H7P 0G1 Laval 1007

: M. VERDURI - contact@corseboutique.fr.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site is een intellectueel werk dat beschermd wordt door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het toepasselijke Internationale Reglement. De Klant mag op geen enkele wijze de elementen of werken op de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruik van de website https://www.corseboutique.fr/ houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de website https://www.corseboutique.fr/ worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden beslist door https://www.corseboutique.fr/, die dan zal trachten de gebruikers op voorhand te informeren over de data en tijdstippen van de interventie. De website https://www.corseboutique.fr/ wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.corseboutique.fr/ verantwoordelijk. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website https://www.corseboutique.fr/ is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. https://www.corseboutique.fr/ streeft ernaar om de informatie op de website https://www.corseboutique.fr/ zo accuraat mogelijk weer te geven. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze worden veroorzaakt door haarzelf of door derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie die op de site https://www.corseboutique.fr/ wordt vermeld, is indicatief en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de website https://www.corseboutique.fr/ niet volledig. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie. De site https://www.corseboutique.fr/ wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie, overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

Het doel is om een dienst te leveren die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo snel mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van haar infrastructuren, uitval van haar infrastructuren of indien de Diensten en Diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.

https://www.corseboutique.fr/ en de host kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefonieapparatuur die met name verband houdt met de congestie van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

https://www.corseboutique.fr/ is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.corseboutique.fr/.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle.

6. Beperkingen van de aansprakelijkheid.

https://www.corseboutique.fr/ treedt op als uitgever van de site. https://www.corseboutique.fr/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://www.corseboutique.fr/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, wanneer deze de website https://www.corseboutique.fr/ bezoekt, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals aangegeven in punt 4, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

https://www.corseboutique.fr/ is ook niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals bedrijfsschade of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de https://www.corseboutique.fr/ site. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www.corseboutique.fr/ behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens, te verwijderen. Indien nodig behoudt https://www.corseboutique.fr/ zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in geval van een boodschap van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en het algemeen reglement inzake gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonlijke Gegevens die worden verzameld in het kader van de creatie van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de Persoonlijke Gegevens: SARL TOON. https://www.corseboutique.fr/est vertegenwoordigd door M.VERDURI, haar wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindt https://www.corseboutique.fr/ zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen te respecteren. Het is met name aan de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het moment dat ze hun toestemming hebben gegeven, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een verwerkingsregister bij te houden dat in overeenstemming is met de werkelijkheid. Wanneer https://www.corseboutique.fr/ Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.corseboutique.fr/ alle redelijke stappen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://www.corseboutique.fr/ ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.corseboutique.fr/ kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturatie, bestelhistoriek, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking...) te voorkomen en te bestrijden: computerhardware die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://www.corseboutique.fr/: e-mailadres
 • het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://www.corseboutique.fr/ brengt uw persoonlijke gegevens niet op de markt, die daarom alleen uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden worden gebruikt.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de gebruikers van https://www.corseboutique.fr/ de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 DPMR) en rectificatie (artikel 16 DPMR), actualisering, volledigheid van de gegevens van de gebruiker het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker te blokkeren of te wissen (artikel 17 DPMR), wanneer deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn of waarvan de inzameling, het gebruik, de communicatie of de opslag is verboden.
 • recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c GDMP)
 • recht om de verwerking van de gegevens van de gebruikers te beperken (artikel 18 van de DPMR)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van de gebruikers (artikel 21 van de RGPD)
 • het recht op de overdraagbaarheid van de door de gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens op basis van hun toestemming of op basis van een contract geautomatiseerd worden verwerkt (artikel 20 DDR)
 • het recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://www.corseboutique.fr/ hun gegevens moet meedelen (of niet) aan een derde partij die ze vooraf hebben aangewezen

Zodra https://www.corseboutique.fr/ op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt https://www.corseboutique.fr/ zich ertoe om zijn gegevens te vernietigen, behalve indien de bewaring ervan noodzakelijk blijkt voor bewijskrachtige doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wil weten hoe https://www.corseboutique.fr/ zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie te vragen of om zich te verzetten tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.corseboutique.fr/ op het volgende adres: SARL TOON - DPO, M. VERDURI LOT LES CHENES VERTS 20250 CORTE.

In dit geval dient de Gebruiker aan te geven welke Persoonsgegevens hij of zij wenst te corrigeren, bij te werken of te verwijderen, waarbij hij of zij zich nauwkeurig identificeert met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan https://www.corseboutique.fr/ oplegt, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://www.corseboutique.fr/ een klacht indienen bij de controleautoriteiten, in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

https://www.corseboutique.fr/ zal de over zijn Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "ongeschikt" is erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. https://www.corseboutique.fr/ blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

https://www.corseboutique.fr/ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder om deze niet aan onbevoegden mee te delen. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, onder de aandacht wordt gebracht van https://www.corseboutique.fr/, moet deze laatste de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt https://www.corseboutique.fr/ geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://www.corseboutique.fr/ en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen krijgen tot de gegevens van de gebruikers van https://www.corseboutique.fr/ voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

8. Incidentmelding

Hoe hard u ook probeert, geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een beveiligingsinbreuk, zullen we de betrokken gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij zetten ons in om onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken met betrekking tot de veiligheid van hun boekhouding en hen alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen hun eigen wettelijke rapporteringsverplichtingen na te komen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.corseboutique.fr/ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, geruild, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van https://www.corseboutique.fr/ en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://www.corseboutique.fr/.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://www.corseboutique.fr/ gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en een wachtwoord.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens zal https://www.corseboutique.fr/prend alle redelijke stappen ondernemen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks "cookies" en internettags

De site https://www.corseboutique.fr/ bevat een aantal hypertekstlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://www.corseboutique.fr/. https://www.corseboutique.fr/ is echter niet in staat om de inhoud van de bezochte sites te controleren en neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit om cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies te allen tijde kosteloos deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden opgeroepen, met dien verstande dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan beperken of verhinderen.

9.1 "Cookies"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de gebruiker (bijv. computer, smartphone) wordt opgeslagen (hierna "cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen op geen enkele manier de terminal van de gebruiker beschadigen.

https://www.corseboutique.fr/ zal waarschijnlijk de informatie van de Gebruiker met betrekking tot zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's, uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://www.corseboutique.fr/ de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Aangezien Cookies de navigatie en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de Cookies in de terminal worden opgeslagen of dat ze integendeel worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de verzender ervan. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hij van tijd tot tijd cookies accepteert of weigert, voordat er een cookie in zijn apparaat wordt opgeslagen. https://www.corseboutique.fr/ informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functionaliteiten van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker weigert cookies op te slaan in zijn terminal of browser, of indien de Gebruiker de opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kan zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.corseboutique.fr/ of een van zijn serviceproviders, met het oog op technische compatibiliteit, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

Indien van toepassing wijst https://www.corseboutique.fr/ alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen met betrekking tot het slecht functioneren van de Site en de diensten die worden aangeboden door https://www.corseboutique.fr/, als gevolg (i) van de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) van de onmogelijkheid voor https://www.corseboutique.fr/ om de Cookies die nodig zijn voor het functioneren ervan te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. De configuratie van elke browser is anders voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, die laat zien hoe de Gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn of haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.corseboutique.fr/ kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om hem of haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze sectie wordt beschreven.

Ten slotte kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus, door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de website https://www.corseboutique.fr/ of in de mobiele applicatie verschijnen, en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door zijn navigatie op de website https://www.corseboutique.fr/ of in de mobiele applicatie voort te zetten, ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee instemt door uw navigatie op de Website of de mobiele applicatie van https://www.corseboutique.fr/ voort te zetten. De Gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor https://www.corseboutique.fr/ om dit soort cookies te plaatsen, herroepen.

9.2. internettags

https://www.corseboutique.fr/ kan af en toe gebruik maken van internettags (ook bekend als "tags", of action tags, single-pixel GIF's, transparante GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) en deze inzetten via een webanalysepartner die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de gebruiker, opslaat).

Deze tags worden zowel in online-advertenties geplaatst waardoor internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site.

Dankzij deze technologie kan https://www.corseboutique.fr/ de reacties van de bezoekers van de Site en de doeltreffendheid van zijn acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan met behulp van deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten over de activiteit op de Site opstellen voor https://www.corseboutique.fr/ en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.corseboutique.fr/ is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn de bevoegde rechtbanken van Bastia exclusief bevoegd.